Voorwaarden

Algemene voorwaarden Buytewech-OOST

Een offerte of aanbieding gedaan door Buytewech-OOST heeft een geldigheidsduur van 60 dagen, tenzij anders vermeld.  Alle offertes, aanbiedingen en prijsopgaven, door of vanwege Buytewech-OOST gedaan, zijn vrijblijvend, mits  door Buytewech-OOST schriftelijk of per e-mail anders is vermeld. Ondertekening van offerte zal altijd worden gehanteerd als opdrachtbevestiging van de klant, alsmede een bevestiging per e-mail, gestuurd vanaf e-mail adres van de klant.

 

Produkten en diensten

De door Buytewech-OOST te exploiteren producten en diensten waarbij door opdrachtgever beschikbaar te stellen informatie elektronisch kan worden geraadpleegd en waarmee elektronische berichten tussen gebruikers uitgewisseld kunnen worden; hieronder vallen onder meer de productie, plaatsing en huur van web sites, de huur en registratie van een domein, de promotie van een web site en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten.

 

Opdrachtgever

De natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Buytewech-OOST wordt gesloten. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van Buytewech-OOST. Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Buytewech-OOST. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Buytewech-OOST niet bindend en niet van toepassing. Buytewech-OOST is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Buytewech-OOST weinig of geen invloed op kan uitoefenen. De overéénkomsten, aangegaan met derden t.b.v. geleverde diensten zijn niet beïnvloedbaar qua kosten, tevens kan Buytewech-OOST geen verantwoording dragen m.b.t. eventuele prijsverschillen tussen de verschillende aanbieders. Buytewech-OOST kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met Buytewech-OOST of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Buytewech-OOST.  In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Buytewech-OOST slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Buytewech-OOST voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst. Opdrachtgever vrijwaart Buytewech-OOST voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van Buytewech-OOST. Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Buytewech-OOST kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Buytewech-OOST is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen. Buytewech-OOST is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door opdrachtgever aangeleverd promotiemateriaal. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Buytewech-OOST mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.

 

Ontbinding of beeïndiging

Een overeenkomst  heeft een duur van 1 jaar en eindigt automatisch na het verstrijken van deze termijn. Klant is in dat geval gehouden aan het bepaalde in de Algemene Voorwaarden van Buytewech-OOST. Overeenkomsten voor bepaalde tijd - met uitzondering van overeenkomsten betreffende gebruik op proef - worden na verloop van het verstrijken van de initiële duur automatisch verlengd voor dezelfde duur, tenzij één der partijen uiterlijk 3 (drie) maanden voor het verstrijken van de duur de Overeenkomst schriftelijk en aangetekend opzegt. Overeenkomsten voor onbepaalde tijd kunnen door elk der Partijen worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 3 (drie) maanden.

 

Auteursrechten

Op alle door of voor Buytewech-OOST ontworpen, gemaakte of gebruikte afbeeldingen, foto’s, teksten, tekeningen en ontwerpen rust het auteursrecht bij Buytewech-OOST, ook nadat de overeenkomst tussen Buytewech-OOST en de wederpartij haar beslag heeft gevonden. Het is de wederpartij verboden de in lid 1 genoemde afbeeldingen, foto’s, teksten, tekeningen en ontwerpen te (doen) gebruiken voor andere dan door Buytewech-OOST verzorgde publicaties. Bij overtreding van dit gebod verbeurt de wederpartij een boete van à 1.000,- per plaatsing, zulks onverlet de bevoegdheid van Buytewech-OOST om volledige schadevergoeding terzake te vorderen en onverlet de bevoegdheid van Buytewech-OOST om stopzetting van de plaatsingen op straffe van een dwangsom te vorderen.

De wederpartij garandeert Buytewech-OOST dat indien zij zelf afbeeldingen, foto’s, teksten, tekeningen of ontwerpen aanlevert, hierop geen auteursrechten van derden rusten. Buytewech-OOST wordt door de wederpartij volledig gevrijwaard voor aanspraken door derden op grond van onrechtmatig gebruik van auteursrechtelijke beschermde bescheiden die door de wederpartij aan Buytewech-OOST zijn aangeleverd. Indien en voor zover Buytewech-OOST door een derde terzake van vermeende inbreuk op auteursrechten wordt aangesproken zijn alle kosten voor juridische bijstand die Buytewech-OOST ter afwering van de vordering redelijkerwijze moet maken voor rekening van de wederpartij, zulks ongeacht de vraag of de aanspraak van die derde terecht is. 

 

Geschil(len)

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen Buytewech-OOST en wederpartij, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Amsterdam. Buytewech-OOST blijft echter bevoegd de wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter. Indien de wederpartij consument is of indien in zijn bedrijf of praktijk inclusief hemzelf 3 of minder dan 3 personen werkzaam zijn, heeft hij het recht gedurende 1 maand nadat Buytewech-OOST zich schriftelijk op deze bepaling heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet of naar toepasselijke internationaal verdrag bevoegde burgerlijke rechter.

 

Beveiliging & privacy

Klant staat ervoor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende de door de Klant te verwerken persoonsgegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de Wet Bescherming Persoonsgegevens of vergelijkbare regelgeving gesteld, stipt in acht zijn en zullen worden genomen en dat alle voorgeschreven aanmeldingen zijn verricht. Klant zal Buytewech-OOST alle ter zake gevraagde informatie onverwijld schriftelijk verstrekken. Buytewech-OOST zal voor een naar de stand van de techniek adequate beveiliging van de persoonsregistratie zorg dragen. Klant vrijwaart Buytewech-OOST voor alle aanspraken van derden die jegens Klant of Buytewech-OOST mochten worden ingesteld wegens schending van de wettelijke voorschriften betreffende de verwerking van persoonsgegevens, daaronder begrepen de Wet Bescherming Persoonsgegevens en/of wettelijke bewaartermijnen.

 

Prijzen & tarieven

Alle in deze site genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.  Buytewech-OOST heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk twee maanden voordat deze ingaan aan opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

 

Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten waarin Buytewech-OOST partij is, is het Nederlandse recht van toepassing. Indien er sprake is van overeenkomsten tot koop en verkoop waarbij de wederpartij niet in Nederland woonachtig is en geen vestigingsplaats in Nederland heeft, is van toepassing het Europees koopverdrag.

 

Betalingsvoorwaarden

De betalingsverplichting van opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst (lees: opdrachtbevestiging) tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van Buytewech-OOST. Voor iedere in rekening gebrachte dienst, geleverd door Buytewech-OOST, geldt een betalingstermijn van 10 dagen, mits anders overeengekomen. Na aanbetaling van 50% van het overééngelomen factuurbedrag zal Buytewech-OOST aanvangen met de ontwikkeling van de door de klant gewenste producten. Buytewech-OOST behoudt zich het recht om online content te verwijderen, mits een aanbetaling of restantbetaling niet binnen de daarvoor geldende looptijd is betaalt. De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief BTW en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. Opdrachtgever is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden voortvloeien, verschuldigd.  De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling (50%) in rekening gebracht, en dienen  (doorgaans na een termijn van 1 jaar)  vooraf te worden voldaan per automatische incasso of factuur, zo niet behoudt Buytewech-OOST het recht de presentatie/content (tijdelijk) stil te leggen/ te verwijderen. De vergoeding voor andere kosten worden maandelijks vooraf geïncasseerd. Buytewech-OOST stuurt opdrachtgever per betalingstermijn een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst.  Indien opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan opdrachtgever medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.  Indien opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan opdrachtgever de bezwaren binnen twee weken na de datum op de rekening aan Buytewech-OOST kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal de Buytewech-OOST een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.

 

Wijziging van de voorwaarden

Buytewech-OOST is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Buytewech-OOST zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de wederpartij toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de wederpartij in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.